Wat kan ik voor u betekenen?

Door het bij elkaar brengen van doelen en belangen van mensen en organisaties, ontstaan vaak verrassend effectieve resultaten. Dat is wat mij motiveert. Mijn doel is om samen met medewerkers van de eigen organisatie en zonodig met hulp van buitenaf gedragen en uitvoerbare plannen te ontwikkelen. Sleutel daarvoor is het motiveren van mensen om overeenstemming over gezamenlijke doelen te bereiken en ze ook werkelijk te halen.

De inhoud komt van de mensen, de medewerkers zelf. Daarbij geven de mensen zelf aan wat ze belangrijk vinden. Doordat de werkwijze is afgestemd op de specifieke groep of organisatie, is op alle beleidsterreinen een goed resultaat te bereiken.

CV watermanagement en ruimtelijke ontwikkeling

Vanaf 1996 werk ik in verschillende functies bij de overheid. Na bijna tien jaar heb ik er in 2005 voor gekozen om als zelfstandig adviseur te gaan werken op het gebied van watermanagement en ruimtelijke ontwikkeling.

In 1996 ben ik begonnen bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland in Gouda. Als beleidsmedewerker hield ik me bezig met de dossiers: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en regionale economische ontwikkeling.

Ik heb in 1998 de overstap gemaakt naar Rijkswaterstaat, naar de directie IJsselmeergebied. Zo ben ik in de ‘waterwereld’ terecht gekomen. Eerst als beleidsmedewerker bij de afdeling Regionale Ontwikkeling en Milieu, later als senior projectleider bij de afdeling Watersystemen. Vanuit de Rijkswaterstaat ben ik in 2005 gedetacheerd bij de provincie Flevoland als procesmanager Rijn-Midden. Rijn-Midden is een van de zeven regio’s in Nederland waarin provincies, waterschappen, gemeenten, rijkswaterstaat en belangenorganisaties samen uitvoering geven aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

CV coaching

Sinds de start van mijn studie aan de Wageningen Universiteit in 1993 heb ik mij bijzonder geïnteresseerd in wat mensen motiveert. Bijvoorbeeld wat mensen motiveert om aan iets nieuws te beginnen en wat ze beweegt om dat samen met anderen te doen. Dat is de reden dat ik verschillende vakken heb gevolgd die met dat thema te maken hebben, zoals sociologie, filosofie en communicatievakken. Vanaf 2004 heb ik het groots aangepakt door twee intensieve trainingen te volgen, gericht op groepsdynamische processen en individuele coaching. Inmiddels ben ik gecertificeerd als Master Practitioner in Interculturele NLP.