Projecten

  • Procesmanager | RAO voorzitter | RBO secretaris deelstroomgebied Rijn-Oost
    Samenwerkende partijen in deelstroomgebied Rijn-Oost (september 2013 – heden)
  • Projectleider Partnerschap Wateroverlast
    Waterschap Vechtstromen (2017)
  • Projectleider Evaluatie Bestuursovereenkomst Nutriënten Veenweiden Rijn-West, in samenwerking met Wing
    Provincie Utrecht (september 2016 - mei 2017)
  • Projectsecretaris Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
    Provincie Overijssel (2012 - 2016)
  • Projectleider a.i. Deltaplan Hoge Zandgronden
    Waterschap Aa en Maas (november - december 2014)
  • Adviseur procesontwerp Kaderrichtlijn Water
    Provincie Gelderland (juni – september 2013)
  • Adviseur Rijkswaterstaat voor corporate aanpak
    ‘gebiedsprocessen Kaderrichtlijn Water’
    Rijkswaterstaat Waterdienst (december 2012 – maart 2013)
  • Adviseur Deltaplan Hoge Zandgronden
    Waterschap Aa en Maas (december 2012 - oktober 2014)
  • Evaluatie waterbeheerplannen Veluwe en Vallei & Eem, in samenwerking met René Tissingh
    Waterschap Vallei en Veluwe (maart – mei 2013)
  • Procesmanager Europese Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden
    Provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht (2005 – september 2013)
  • Adviseur procesontwerp fase 3 Deltaprogramma IJsselmeergebied
    Programmabureau Deltaprogramma IJsselmeergebied (2012)
  • Projectleider voor bestuurlijk complexe projecten,
    Eenheid Water en Bodem
    Provincie Overijssel (2010-2011)
  • Projectpartner ‘Praktisch bedrijfsinnovaties in de landbouw’,
    in opdracht van CLM Onderzoek en Advies BV
    Provincie Utrecht (2009 – 2011)
  • Dagvoorzitter werkbijeenkomst Innovatieve Duurzame Veestallen
    Provincie Utrecht (2011)
  • Dagvoorzitter informatiebijeenkomst Beheerplannen Natura2000
    IJsselmeergebied, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (2011)
  • Voorzitter Werkgroep Nutriënten Rijn-West
    Provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant (2009 – 2010)
  • Voorzitter Startbijeenkomst Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Overijssel
    Provincie Overijssel (2010)
  • Opstellen Jaarplanning 2011 afdeling Planvorming en Meerjarenplanning uitvoering Waterbeheerplan 2010 – 2015
    Waterschap Vallei & Eem (2010)
  • Voortgangsrapportage project Bestrijding Eutrofiëring Zuidelijke Randmeren (BEZEM)
    Waterschap Vallei & Eem (2010)
  • Vergelijking Strategisch beleid Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem
    Waterschap Vallei & Eem (2009)
  • Vergelijking Tactisch niveau Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem
    Waterschap Vallei & Eem (2009)
  • Procesondersteuning ontwikkeling Windenergie Flevoland
    Provincie Flevoland (2009 – 2010)
  • Coördinator provincies Rijn-West
    Provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant (2007 - 2009)
  • Procesondersteuner en workshopleider Doelen voor Overig Water,
    in samenwerking met CreAspect
    Provincie Utrecht (2009)
  • Voorzitter deelsessie congres Regio Stedendriehoek,
    in opdracht van Sprinkels hq
    Regio Stedendriehoek (2009)
  • Dagvoorzitter bijeenkomsten Beheerplannen Natura2000 IJsselmeergebied, in samenwerking met DHV
    Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (2009)
  • Begeleider subsidieaanvraag Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
    Waterschap Veluwe en Provincie Gelderland (2009)
  • Procesondersteuner workshop Bodemdaling
    Waterschap Zuiderzeeland (2009)
  • Coördinator Voortgangsrapportage Water 2008 – Omgevingsplan Flevoland en Waterbeheerplan Zuiderzeeland
    Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland (2009)
  • Procesondersteuner bestuurlijke conferentie Metropoolregio Amsterdam, onderdeel Vervolgopgave Duurzaamheid, tevens deelprojectleider Klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam
    Provincie Flevoland (2009)
  • Dagvoorzitter bijeenkomsten Beheerplannen Natura2000 IJsselmeergebied, in samenwerking met Bijnsdorp Communicatie Projecten
    Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (2008)
  • Organisator en begeleider bijeenkomst inspraak waterplannen in de Provincie Utrecht
    Provincie Utrecht (2008)
  • Medeorganisator bijeenkomst voor Statenleden “Doelen in zicht” over doelen Kaderrichtlijn Water, in samenwerking met Beleidstheater
    Stichting Reinwater en Provincie Gelderland (2008)
  • Begeleider subsidieaanvraag Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
    Waterschap Veluwe en Provincie Gelderland (2008)
  • Medeauteur bestuurlijke samenvatting Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Eems
    Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008)
  • Voorzitter startbijeenkomst Bestuurlijk Platform Water De Vallei
    Provincie Utrecht (2008)
  • Ondersteuner afstemming Natura2000 en
    Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden
    Ministerie van LNV (2008)
  • Organisator en begeleider bijeenkomsten grondwater Utrecht
    Provincie Utrecht (2007)
  • Lid Projectgroep Decembernota 2007
    Twaalf provincies (2007)
  • Lid landelijke projectgroep Nutriëntenpilots
    Regio Rijn-Midden (2007)
  • Projectleider KRW Verkenner
    Waterschappen Veluwe, Vallei&Eem en Zuiderzeeland
    (2006 – 2007)
  • Organisator en leider bestuurlijke workshops
    Provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland (2006 en 2007)
  • Lid Projectgroep Decembernota 2006
    Twaalf provincies (2006)
  • Adviseur Klantgericht werken afdeling Ruimtelijke Ordening
    Gemeente Rheden (2005)
  • Presentator film ‘Werken met de KRW’
    Ministerie Verkeer en Waterstaat (2006)