Projecten

 • Procesmanager | RAO voorzitter | RBO secretaris deelstroomgebied Rijn-Oost
  Samenwerkende partijen in deelstroomgebied Rijn-Oost (september 2013 – heden)
 • Projectleider Partnerschap Wateroverlast
  Waterschap Vechtstromen (2017)
 • Projectleider Evaluatie Bestuursovereenkomst Nutriënten Veenweiden Rijn-West, in samenwerking met Wing
  Provincie Utrecht (september 2016 - mei 2017)
 • Projectsecretaris Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
  Provincie Overijssel (2012 - 2016)
 • Projectleider a.i. Deltaplan Hoge Zandgronden
  Waterschap Aa en Maas (november - december 2014)
 • Adviseur procesontwerp Kaderrichtlijn Water
  Provincie Gelderland (juni – september 2013)
 • Adviseur Rijkswaterstaat voor corporate aanpak
  ‘gebiedsprocessen Kaderrichtlijn Water’
  Rijkswaterstaat Waterdienst (december 2012 – maart 2013)
 • Adviseur Deltaplan Hoge Zandgronden
  Waterschap Aa en Maas (december 2012 - oktober 2014)
 • Evaluatie waterbeheerplannen Veluwe en Vallei & Eem, in samenwerking met René Tissingh
  Waterschap Vallei en Veluwe (maart – mei 2013)
 • Procesmanager Europese Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden
  Provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht (2005 – september 2013)
 • Adviseur procesontwerp fase 3 Deltaprogramma IJsselmeergebied
  Programmabureau Deltaprogramma IJsselmeergebied (2012)
 • Projectleider voor bestuurlijk complexe projecten,
  Eenheid Water en Bodem
  Provincie Overijssel (2010-2011)
 • Projectpartner ‘Praktisch bedrijfsinnovaties in de landbouw’,
  in opdracht van CLM Onderzoek en Advies BV
  Provincie Utrecht (2009 – 2011)
 • Dagvoorzitter werkbijeenkomst Innovatieve Duurzame Veestallen
  Provincie Utrecht (2011)
 • Dagvoorzitter informatiebijeenkomst Beheerplannen Natura2000
  IJsselmeergebied, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (2011)
 • Voorzitter Werkgroep Nutriënten Rijn-West
  Provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant (2009 – 2010)
 • Voorzitter Startbijeenkomst Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Overijssel
  Provincie Overijssel (2010)
 • Opstellen Jaarplanning 2011 afdeling Planvorming en Meerjarenplanning uitvoering Waterbeheerplan 2010 – 2015
  Waterschap Vallei & Eem (2010)
 • Voortgangsrapportage project Bestrijding Eutrofiëring Zuidelijke Randmeren (BEZEM)
  Waterschap Vallei & Eem (2010)
 • Vergelijking Strategisch beleid Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem
  Waterschap Vallei & Eem (2009)
 • Vergelijking Tactisch niveau Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem
  Waterschap Vallei & Eem (2009)
 • Procesondersteuning ontwikkeling Windenergie Flevoland
  Provincie Flevoland (2009 – 2010)
 • Coördinator provincies Rijn-West
  Provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant (2007 - 2009)
 • Procesondersteuner en workshopleider Doelen voor Overig Water,
  in samenwerking met CreAspect
  Provincie Utrecht (2009)
 • Voorzitter deelsessie congres Regio Stedendriehoek,
  in opdracht van Sprinkels hq
  Regio Stedendriehoek (2009)
 • Dagvoorzitter bijeenkomsten Beheerplannen Natura2000 IJsselmeergebied, in samenwerking met DHV
  Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (2009)
 • Begeleider subsidieaanvraag Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
  Waterschap Veluwe en Provincie Gelderland (2009)
 • Procesondersteuner workshop Bodemdaling
  Waterschap Zuiderzeeland (2009)
 • Coördinator Voortgangsrapportage Water 2008 – Omgevingsplan Flevoland en Waterbeheerplan Zuiderzeeland
  Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland (2009)
 • Procesondersteuner bestuurlijke conferentie Metropoolregio Amsterdam, onderdeel Vervolgopgave Duurzaamheid, tevens deelprojectleider Klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam
  Provincie Flevoland (2009)
 • Dagvoorzitter bijeenkomsten Beheerplannen Natura2000 IJsselmeergebied, in samenwerking met Bijnsdorp Communicatie Projecten
  Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (2008)
 • Organisator en begeleider bijeenkomst inspraak waterplannen in de Provincie Utrecht
  Provincie Utrecht (2008)
 • Medeorganisator bijeenkomst voor Statenleden “Doelen in zicht” over doelen Kaderrichtlijn Water, in samenwerking met Beleidstheater
  Stichting Reinwater en Provincie Gelderland (2008)
 • Begeleider subsidieaanvraag Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water
  Waterschap Veluwe en Provincie Gelderland (2008)
 • Medeauteur bestuurlijke samenvatting Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Eems
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008)
 • Voorzitter startbijeenkomst Bestuurlijk Platform Water De Vallei
  Provincie Utrecht (2008)
 • Ondersteuner afstemming Natura2000 en
  Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden
  Ministerie van LNV (2008)
 • Organisator en begeleider bijeenkomsten grondwater Utrecht
  Provincie Utrecht (2007)
 • Lid Projectgroep Decembernota 2007
  Twaalf provincies (2007)
 • Lid landelijke projectgroep Nutriëntenpilots
  Regio Rijn-Midden (2007)
 • Projectleider KRW Verkenner
  Waterschappen Veluwe, Vallei&Eem en Zuiderzeeland
  (2006 – 2007)
 • Organisator en leider bestuurlijke workshops
  Provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland (2006 en 2007)
 • Lid Projectgroep Decembernota 2006
  Twaalf provincies (2006)
 • Adviseur Klantgericht werken afdeling Ruimtelijke Ordening
  Gemeente Rheden (2005)
 • Presentator film ‘Werken met de KRW’
  Ministerie Verkeer en Waterstaat (2006)